Kayseri Büyükşehir Çiçek ve çiçek soğanı satın alacak
tekden site sağı sünnet
Haber
16 Ağustos 2022 - Salı 08:52 Bu haber 5674 kez okundu
 
Kayseri Büyükşehir Çiçek ve çiçek soğanı satın alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış ayları için çiçek ve çiçek soğanı alımı için ihaleye çıkıyor. İhale ve Teklif Açma Tarihi olarak 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.
RESMİ İLAN Haberi
Kayseri Büyükşehir Çiçek ve çiçek soğanı satın alacak

ÇİÇEK VE ÇİÇEK SOĞANI SATIN ALINACAKTIR

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

KIŞLIK ÇİÇEK ve ÇİÇEK SOĞANI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/801358

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Sahabiye Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 38010 Kocasinan/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3522071730 - 3522228954

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIŞLIK ÇİÇEK ve ÇİÇEK SOĞANI ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem Kışlık Çiçek ve Çiçek Soğanı Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Karpuzatan Fidanlığına ve Deposuna

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Viola x wittrockiana (Hercai Menekşe) ve 12’lik Saksıda Cyclamen (Mini Siklamen) 1 Kasım 2022, 12’lik Saksıda Chrysanthemum Morifolium (Kasımpatı) ve CerastiumTomenrosum (Fare Kulağı) 10 Ekim 2022, 14’lük Saksıda Chrysanthemum Morifolium (Kasımpatı) 25 Ekim 2022 ve Tulipa (Lale Soğanı), Hyacinthus Orientalis (Sümbül Soğanı) ile Muscari Armeniacum (Üzüm Sümbülü Soğanı) 20 Ekim 2022 tarihlerine kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.09.2022 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat:2 Oda No:222

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Süs Bitkisi Üretici Belgesi mal tesliminden önce idareye teslim edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü süs bitkisi işi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kayseri, Büyükşehir, Çiçek, ve, çiçek, soğanı, satın, alacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı