SGK Kayseri il müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Alacak
tekden site sağı sünnet
Haber
23 Ekim 2022 - Pazar 11:33 Bu haber 7018 kez okundu
 
SGK Kayseri il müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü, 2023 yılı için personel taşıma hizmeti alacağını duyurdu. SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nün personel taşıma ile ilgili yapılacak ihalesi ve ihale detayları şöyle;
RESMİ İLAN Haberi
SGK Kayseri il müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Alacak

2023 YILI KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALESİ

SGK Kayseri İl Müdürlüğü 2023 Yılı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/993332

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SGK KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KÖŞK MAH. TALAS BULVARI NO:77/A 38030 - MELİKGAZİ/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3522328860 - 3522224977

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2023 YILI KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Merkez Müdürlükleri personellerinin sabahları idare binalarına getirilmeleri ve akşamları ikametgâhlarına taşınması amacıyla tespit edilen 14(on dört) adet güzergahta; 3 adet 16 kişilik minibüs ve 11 adet 27 kişilik midibüs olmak üzere toplam 14 (on dört ) araçla 02.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 253 gün süreyle personelin taşınması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KAYSERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

d) İşe başlama tarihi

:

02.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.11.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 1. KAT TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
a) Kamu veya özel sektörde her türlü araç kiralama işleri,
b) Kamu veya özel sektörde her türlü araç çalıştırma ( iş makineleri hariç) işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: SGK, Kayseri, il, müdürlüğü, Personel, Taşıma, Hizmeti, Alacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı